En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

J5—Go thru their pockets! What’re they hiding?—WOW! J5 – Przeszukajmy ich kieszenie! Co one ukrywają? – Wow!
Author: (1971) Autor: (1971)
Zabawny artykuł o zawartości kieszeni J5. Brak jest autora, roku i nazwy czasopisma, ale można domniemywać, że był zamieszczony w magazynie 'Sixteen', w 1971 roku.
Pockets are for pokin’ thru and peekin’ into—and that’s just what you’re about to do with the groovy Jackson 5! Michael, Marlon, Jermaine, Tito and Jackie have agreed to let you—and only you—know what they carry around with them in their regular and in their innermost hideaway pockets!!

Do you believe in the saying, “You can always judge a person by what he carries with him”? In the case of the J5, what they carry is very revealing of their real personalities and what they’re truly like!!

The contents of a boy’s pockets evolve and change according to his age, of course, as well as his interests. Small boys are known to have dirt collections, old lolly-pop sticks, skate keys and often a tadpole or a pet snake or two stashed away in their jeans! (Michael Jackson sometimes carries his pet rat around with him! Imagine what you’d do if you were to meet Michael and suddenly hear a loud squeak from one of his pockets!)

As they get older, boys often replace their bubble gum cards with credit cards—and skate keys with car keys—and so on. Also, with age, it becomes more important to maintain the sleek “together” look the J5 always manage to have—a well-dressed, well-groomed look, in place of baggy jeans and old sweat-shirts. You’ll never see a Jackson brother look sloppy!!

The very newest way for a young man to carry his possession is in a masculine-looking shoulder bag, very much like the one you carry to school every day. Jackie and Jermaine sometimes carry these bags—and they look super-neat!!

Some of the J5 also occasionally tie a pouch onto their belts to carry small change and other miscellany. But the real story is what lies inside their pockets—can you guess?!!

MICHAEL carries:

A pad of white paper and a thick black crayon-type pencil—cos sketching’s his mad passion.! This drawing of “Mr. Magoo” was done by mitey-Mike in a spare moment—exclusively for 16!

Clippings of his favorite cartoon characters—and there are many—so that he can practice his drawing.

A button—it popped off his shirt and it says, “Billy The Kid” on it.

Bubble gum—Michael chews gum almost as fast as he talks! He collects the cards that come with the gum.

Candy—this little man gets hungry mighty often, and he always likes to keep some refreshment handy!

Keys—including one to his mini-bike, his proudest possession!

Notes—containing song lirycs, ideas, concert dates, anything to keep his busy life straight. And, of course, love letters from you!

MARLON carries:

Rings—anywhere from one to several, cos this is his favorite kind of jewelry. He sometimes switches rings on his fingers and put some of them in his pockets! He has one special ring with a large bluish stone he wears on his index finger that he swears brings him good luck!

Change—he always has to lend Michael money to pay for candy and whatever items impulsive Michael buys when he’s out with Marlon—which is frequently.

Keys—he sometimes arrives home when nobody else is there, so he lets himself in!

School papers—his best subjects are algebra and history, and the often keeps a few “A” papers with him to show Mom and Dad when they ask him how he’s doing!

Cards—sometimes a full pack, sometimes only a few queens and kings. Marlon’s known to be a card whiz! He knows all the tricks—and even makes up his own!

JERMAINE carries:

Rocks—would you believe he has a super rock collection, samples of which are often in his pockets? (His mom just loves to do his laundry, cos she never knows what she’ll find when she empties out his pockets!)

Love notes—from fans and from friends. Any little thing that perks up his day and makes him good when reads it.

Messages to himself—reminders, ideas for the poetry he often writes, even a few rhymin’ lines that someday might be published as a song!

Change—he never keeps more than a few quarters and dimes around, though.

Keys—though all the J5 have their own sets of keys, Jermaine often has to let Michael into the house when that mischievous li’l one loses his!

A list—of the best Mexican restaurants around, cos this is Jermaine’s fav type of food! He likes to always be near one of his hangouts so that he can taste the tacos!

TITO carries:

An Afro comb—and all of his brothers borrow it! How else could they keep those cool-looking ‘Fros so neat?!

His address book—with the top-secret phone numbers of all of his best girls (and there are lots!).

Change—he often makes calls (To all those girls?) from pay phones when he’s “on the road,” so he needs coins handy!

Keys—they make him feel important! He even carries a Porsche car key, even though he doesn’t yet own the car of his dreams!

Guitar strings—he needs extras, cos ya’ never know when one will snap! And he’s likely to pull out his guitar, when he’s in the mood, and croon a tune—even without his super brothers along to harmonize!

A paperback book—Tito’s the quietest brother and that’s often cos his nose is buried in a book! He likes adventure stories.

JACKIE carries:

His driver’s license—he’s really proud of this! He owns a bright orange Datsun in which he speeds around Hollywood.

Keys—for his car, for the family’s house, for the lock kept on his motorbike, and few a keys he doesn’t remember what for—but he likes the way they jingle!

His wallet—filled with lots of pictures of girls, his family, and more girls. Maybe you?!

Credit cards—he doesn’t use these often, but when he does—wow, can he charge up a bill!

An address book—his little black book with all of his friends’ names, addresses and phone numbers.

Scraps of paper—since he handles the J5 finances, he often has different figures scribbled on pieces of paper. He even has important financial transactions noted, like: “Michael owes me 25 cents.”
(źródło)
Kieszenie są do grzebania w nich i zaglądania do nich - i to jest właśnie to, co macie zamiar zrobić atrakcyjnym członkom Jackson 5! Michael, Marlon, Jermaine, Tito i Jackie zgodzili się pokazać wam – i tylko wam – to, co noszą zazwyczaj w kieszeniach i co chowają w ich najgłębszych zakamarkach!

Czy wierzycie w powiedzenie: "Zawsze można ocenić osobę po tym, co nosi ze sobą"? W przypadku J5, to, co noszą, mówi dużo o ich prawdziwych osobowościach i o tym, co naprawdę lubią!

Zawartość kieszeni chłopca ewoluuje i zmienia się oczywiście, w zależności od jego wieku, jak również jego zainteresowań. Mali chłopcy znani są z posiadania brudnych kolekcji, starych patyczków od lizaków, kluczyków do rolek i często kijanki, czy domowego węża, albo dwóch, ukrytych w ich dżinsach! (Michael Jackson czasami nosi ze sobą swojego domowego szczura! Wyobraźcie sobie, co byście zrobili, gdybyście byli na spotkaniu z Michaelem i nagle usłyszelibyście głośny pisk z jednej z jego kieszeni!).

Wraz z wiekiem, chłopcy często wymieniają swoje kartki z obrazkami z gum balonowych na karty kredytowe - a kluczyki do rolek na kluczyki do samochodu – i tak dalej. Ponadto, z wiekiem znacznie ważniejszą kwestią staje się dbanie „bez przerwy” o wygląd, co zawsze udaje się J5 –zamiast workowatych dżinsów i starych, przepoconych koszulek, mają eleganckie ubrania, są schludni. Nigdy nie zobaczycie żadnego z braci Jackson wyglądającego niechlujnie!

Bardzo modną rzeczą dla młodego człowieka do noszenia jego dobytku, jest męska torba na ramię, bardzo przypominająca tę, którą ty nosisz codziennie do szkoły. Jackie i Jermaine czasami noszą takie torby - i wyglądają wspaniale!

Od czasu do czasu, niektórzy z J5 przywiązują sakiewkę do pasków od spodni, na drobne pieniądze i inne drobiazgi. Jednak prawdziwa opowieść jest o tym, co leży wewnątrz ich kieszeni – możecie zgadnąć?!

MICHAEL nosi:

Bloczek białego papieru i grubą, czarną kredkę ołówkową – ponieważ szkicowanie jest jego wielką pasją! Ten rysunek, "Pan Magoo ", został wykonany przez fenomenalnego Mike’a w chwili wolnego czasu - wyłącznie dla 16!

Wycinki z gazet z jego ulubionymi postaciami z kreskówek - a jest ich wiele, tak więc może ćwiczyć swoje rysowanie.

Guzik – urwał się z trzaskiem od jego koszuli i nazywa go „Billy Kid”.

Gumę do żucia - Michael żuje gumę prawie tak szybko, jak mówi! On zbiera kartki z obrazkami, dołączonymi do gumy.

Cukierki - tego małego mężczyznę często dopada potężny głód i lubi mieć zawsze pod ręką jakąś przekąskę!

Klucze - w tym jeden do swojego motorka, jego największej dumy!

Karteluszki - zawierające słowa piosenek, pomysły, daty koncertów, wszystko, co utrzymuje porządek w jego zapracowanym życiu. I oczywiście, miłosne listy od was!

MARLON nosi:

Pierścionki – wszędzie, od jednego do kilku, ponieważ są jego ulubionym rodzajem biżuterii. Czasami wymienia pierścionki na palcach i niektóre z nich wkłada do kieszeni! Ma jeden, wyjątkowy pierścień z dużym, niebieskawym kamieniem, który nosi na palcu wskazującym, przysięga, że on przynosi mu szczęście!

Drobne pieniądze - ma zawsze, żeby pożyczać je Michaelowi na zapłacenie za cukierki i cokolwiek innego, co impulsywny Michael kupuje, kiedy wychodzi z Marlonem - -co zdarza się często.

Klucze - on czasami przychodzi do domu, kiedy nie ma nikogo innego, więc wpuszcza siebie sam!

Szkolne sprawdziany – najlepszy jest z algebry i historii, często przechowuje kilka sprawdzianów z bardzo dobrymi ocenami, żeby pokazać je mamie i tacie, kiedy pytają go, jak sobie radzi!

Karty - czasami pełną talię kart, czasami tylko kilka królowych i królów. Marlon jest znany jako spec od kart! On zna wszystkie sztuczki, a nawet tworzy własne!

JERMAINE nosi:

Kamienie - czy uwierzycie, że on ma wspaniałą kolekcję kamieni [szlachetnych], których próbki są często w jego kieszeniach? (Jego mama uwielbia robić jego pranie, bo nigdy nie wie, co znajdzie, kiedy opróżnia jego kieszenie!)

Karteczki ze słowami miłości - od fanów i od przyjaciół. Taka mała rzecz, która dodaje mu energii w ciągu dnia i wprawia w dobry nastrój, kiedy je czyta.

Wiadomości dla siebie samego - przypomnienia, pomysły na wiersze, które często pisze, nawet kilka rymowanych tekstów, które kiedyś może zostaną opublikowane jako piosenka!

Drobne pieniądze - chociaż nigdy nie przechowuje więcej niż kilka ćwierćdolarówek i dziesięciocentówek.

Klucze - chociaż wszyscy J5 mają własne komplety kluczy, Jermaine często musi wpuścić Michaela do domu, kiedy ten mały łobuziak zgubi swoje!

Spis - najlepszych meksykańskich restauracji w okolicy, ponieważ to ulubione jedzenie Jermaine’a! Lubi być zawsze w pobliżu jednego ze swoich ulubionych miejsc, tak aby mógł delektować się tacos!

TITO nosi:

Grzebień do afro - i wszyscy bracia pożyczają go od niego! Jak inaczej mogliby zachować te modne fryzury afro, takie zadbane!

Swój notes z adresami - z poufnymi numerami telefonów wszystkich swoich ulubionych dziewczyn (a jest ich dużo!).

Drobne pieniądze – on często dzwoni (do wszystkich tych dziewczyn?) z telefonów na monety, kiedy jest "w drodze", potrzebuje więc monet pod ręką!

Klucze - one sprawiają, że czuje się ważny! Nosi nawet kluczyk do Porsche, mimo że nie posiada jeszcze własnego samochodu swoich marzeń!

Struny do gitary - on potrzebuje dodatkowych, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy jedna pęknie! A on może wyciągnąć gitarę, kiedy jest w dobrym nastroju i nucić melodię, nawet bez zharmonizowania z jego wspaniałymi braćmi!

Książkę w miękkiej okładce - Tito jest najcichszym z braci i tak jest często, że jego nos schowany jest w książce! Lubi przygodowe opowiadania.

JACKIE nosi:

Prawo jazdy - on jest naprawdę z niego dumny! Jest właścicielem jasnopomarańczowego Datsuna, w którym pędzi w okolicy Hollywood.

Klucze - do swojego samochodu, do rodzinnego domu, do zamka, gdzie przechowuje swój motocykl i kilka kluczy, nie pamięta, do czego, ale podoba mu się to, jak dzwonią!

Swój portfel – wypełniony dużą ilością zdjęć dziewczyn, jego rodziny, ale więcej dziewcząt. Może ty?

Karty kredytowe - on nie korzysta z nich często, ale kiedy to robi – no, no, może nabić rachunek!

Notes z adresami – jego czarna książeczka z nazwiskami, adresami i numerami telefonów wszystkich jego przyjaciół.

Skrawki papieru - od kiedy zajmuje się sprawami finansowymi J5, często ma różne dane liczbowe wypisane na kartkach papieru. On ma nawet odnotowane ważne transakcje finansowe, takie jak: "Michael jest mi winien 25 centów".

Autor tłumaczenia: kato


Masz uwagi do tekstu? Podoba Ci się tłumaczenie? A może zauważyłeś błąd? Napisz!


Please leave following field blank:

Komentarze

04/03/13 12:17 marjol
To takie urocze i przecież takie naturalne zgubić klucze , ale Ten mały łobuziak musiał być roztargniony , bo gubił je często ?* he he fajnie się czyta , super *** dzięki wieelgaśne *_*

04/03/13 01:09 Intruz
Kieszenie są do grzebania w nich i zaglądania do nich - i to jest właśnie to, co macie zamiar zrobić atrakcyjnym członkom Jackson 5! Michael, Marlon, Jermaine, Tito i Jackie zgodzili się pokazać wam – i tylko wam – to, co noszą zazwyczaj w kieszeniach i co chowają w ich najgłębszych zakamarkach! :DDD to brzmi dwuznacznie Michael musiał czesto gubić te klucze jeśli to jest wspomnine ;D ..gdyby tak ktoś wiedział kogo klucze mijał po drodze/// I zapożyczał sie u braci :D a to cwaniak

03/03/13 20:37 Dorota
Super! To jest dobre :)Marlon --> "Drobne pieniądze - ma zawsze, żeby pożyczać je Michaelowi na zapłacenie za cukierki i cokolwiek innego, co impulsywny Michael kupuje, kiedy wychodzi z Marlonem - -co zdarza się często. Jackie --> "Michael jest mi winien 25 centów". Mnie też ubawił ten tekst :D -kato- dziękuję za te perełki <3

02/03/13 02:35 ♥ Jolanta ♥
Ubawily mnie slowa ...I oczywiście, miłosne listy od was!... oj musieliby chlopcy mieć kieszenie prawie jak siatki....ale fajnie się to czyta...dziękuję kato