En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

Die Jacksons - 36. The Disgusting Business Jacksonowie - 36.Obrzydliwy biznes
Author: Joseph Jackson(2004) Autor: Joseph Jackson(2004)
36. The Disgusting Business

Already before the Victory Tour I had problems with Michael's recording label. I wanted to organize a tour for "Thriller’s promotion, that achieved a record number of sales. But to my disappointment, the chief of the record company has refused to support me in it. I do not want to tell, that the reason for this is racism, but I am confident, that the white rock groups that sold less of records than my son, have got a stronger financial support.

Even more I have afflicted, that the label was not loyal in relation to The Jacksons. I still remember well, that CBS have almost gone bankrupt, when I and The Jacksons have come to Epic, that than belonged to CBS. The success of my son has helped CBS to make ends meet and has rescued all the enterprise.

Meanwhile the company has earned millions dollars on albums of The Jacksons and Michael's albums "Off the wall" and "Thriller". But despite of it, CBS did not want to enclose no dollar in the tour. I have been shocked.

But I have not allowed the heads of record company to stop me. I trusted in my children, and together with Don King about whom I already told, have gone to Pepsi. Pay attention that then it was completely new undertaking. Today for artists like Britney Spears it is very easy to receive sponsorship of Pepsi, but it only because we have made a path for them.

Well, and after CBS has given up in support to us, the label has been bought by Sony, and company has headed Tommy Mottola. I hoped, that due to this, the position of my son will improve, but on the contrary, it became worse.

The years have passed, and I observed, how little have been made for the album of The Jacksons "2300 Jackson street". Michael's "History" too was not promoted enough. Eventually Michael's disappointment began publicly known. In 2002 he has appeared in a press conference in New York where showed a poster with Mottola's portrait, where he has been represented malicious and ugly.

I already heard, that the divorce of Mottola with Mariah Carrey did not end so good.. Mariah's brother claimed on the Internet, that Mottola threatened the chiefs of radio stations, that they will have troubles if they will put on the Mariah's single which has been recorded on Virgin records. Virgin has paid for Mariah 50 million dollars, which has later became a problem because with them she has sold much less records, than on Sony. Mariah's brother claimed that Mottola interfered with the sales. Whatever was the reason, EMI (the head company for Virgin) has anyway incurred huge losses and had to fire thousands of employees.

Michael has given will to his feelings in essentially more radical way, than Mariah, and has accepted the support from our lawyer Johnny Cochran and the great Al Sharpton in the protest against Mottola. The business extended, and soon I have heard, that he was joined by such artists as Celine Dion and Mark Anthony, and demanded, that their financial reports have been released.

In our business there already were many cases of a deceit at charge of fees, and I expected this problem. I only waited for that Michael himself take care about it.

Simultaneously Michaels adviser on tax affairs made the auditor check of federation of musical industry RIAA, the only organization which traces the quantity of sales of albums at record companies. Because of this conflict of interests Michael could be never confident, that they don't lie to him about the do number of sales.

Other problem to which Michael has resisted - nepotism. Certainly, it the most usual thing in our business, but Mottola acted as if the whole enterprise belonged to him, instead of Japanese. For example, ?ottola has employed his old friend Jerry Greenberg so that he supervised over Michael's MJJ record label. Greenberg, in his turn, employed relatives and friends.

Greenberg previously worked on Atlantic records and was a veteran in the musical industry. In the end 60s I sent him demo-recording of Jackson 5, but he has rejected it, and I have not forgiven it to him. But due to Berry Gordon it has value now.

Michael also has offered his sister Rebbie, a recording contract in his company, and Michael's lawyer thought 11 months before he answered on her lawyer’s call and at last has offered her a standard contract. The best single of the album, "Fly away", the song written by Michael, has never appeared in the market, because ??ttola, apparently, did not want to release any of Michael's songs. They have let Rebbie's album to die before it could start to be on sale, Sony also has refused to release the second video clip or a single for Rebbie.

The same concerns the other group, 3? which too has signed the contract with Michael on MJJ. This group consists from 3 Tito's sons, they perfectly look and perfectly sing. To my affliction, they were almost not promoted in the United States, and their remarkable songs practically were not put on radio. I considered, that people from the record company have not tried as much as they could, and it disturbed me.

Last years Mottola rejected each album made by Michael, and demanded to rework on it. But Michael's songs are magnificent and they have deserved, that they quickly appeared in the market. Instead of it the company delayed the release of each new album. It was possible to think, they want to bring him to financial difficulties so that they have got access to his rights on the Beatles and Sly & Family Stone which are estimated in 1,3 billion dollars. As a rule, rights on a song again come back to a star if the company rejects it, but Mottola has simply appropriated them. And the millions of losses from songs which have not reached the fans, because it was necessary to re-record them a lot of times are put on Michael's account.

"Invincible" for example cost for all about all, 30 million dollars. But think: on Motown my sons recorded the vocal in a week, and these hits still play on radio so they cannot be so bad. Anyway, Michael does not need years to record a dozen of songs. The thing only is that other people want to make profit of him.

The same concerns also video clips. They too cost Michael millions which he later has to return to the company because the company at first will compensate itself its losses before he will receive the check.

In my opinion, my son has been deceived by his company. Charges are too high, and he already before the release of the album sits in such a minus, that hardly can receive profit.

It has to be in another way. The artist has to be able to pay back the collected costs and in the end to receive the income of his work. All the rest is dishonest.
36. Obrzydliwy biznes

Już przed Victory Tour miałem problemy z wytwórnią płytową Michaela. Chciałem zorganizować trasę koncertową promującą "Thrillera", który osiągnął rekordową sprzedaż, ale ku mojemu rozczarowaniu, szef wytwórni odmówił wspierania mnie w tym. Nie chcę powiedzieć, że przyczyną tego jest rasizm, ale jestem przekonany, że białe zespoły rockowe, które sprzedały mniej płyt niż mój syn, uzyskały silniejsze wsparcie finansowe.

Jeszcze bardziej się martwiłem, że wytwórnia nie była lojalna wobec The Jacksons. Wciąż dobrze pamiętam, że CBS była na skraju bankructwa, kiedy ja i The Jacksons przeszliśmy do Epic, która wtedy należała do CBS. Sukces mojego syna pomógł CBS związać koniec z końcem i uratował całe przedsiębiorstwo.

W międzyczasie, firma zarobiła miliony dolarów na albumach The Jacksons i płytach "Off the Wall" i "Thriller" Michaela. Mimo to, CBS nie chciała zainwestować dolara w trasę. Byłem zszokowany.

Nie pozwoliłem jednak szefom wytwórni na powstrzymanie mnie. Wierzyłem w moje dzieci i razem z Donem Kingem, o którym już mówiłem, udaliśmy się do Pepsi. Należy zwrócić uwagę, że to było zupełnie nowe przedsięwzięcie. Dzisiaj dla artystów takich jak Britney Spears, łatwo jest pozyskać sponsoring Pepsi, ale tylko dlatego, że utorowaliśmy im drogę.

No, a po tym, jak CBS dała nam wsparcie, wytwórnia została wykupiona przez firmę Sony, którą zarządzał Tommy Mottola. Miałem nadzieję, że dzięki temu sytuacja mojego syna się poprawi, ale wręcz przeciwnie, pogorszyła się.

Lata mijały i zauważyłem jak niewiele zostało zrobione dla albumu The Jacksons "2300 Jackson street". "History" Michaela również nie była wystarczająco promowana. Wreszcie rozczarowanie Michaela stało się publicznie znane. W 2002 roku pojawił się na konferencji prasowej w Nowym Jorku, gdzie pokazano plakat z portretem Mottoli, na którym został przedstawiony jako nikczemny i szpetny.

Słyszałem już, że rozwód Mottoli z Mariah Carrey nie zakończył się dobrze. Brat Mariah twierdził w internecie, że Mottola zagroził szefom rozgłośni radiowych, iż będą mieli kłopoty jeśli będą puszczać singiel Mariah, nagrany w wytwórni Virgin. Virgin zapłaciła Mariah 50 milionów dolarów, co później stało się problemem, ponieważ z nimi sprzedała znacznie mniej płyt niż z Sony. Brat Mariah twierdził, że Mottola ingeruje w sprzedaż. Cokolwiek było powodem, EMI (firma matka Virgin) miała ponieść ogromne straty i musiała zwolnić tysiące pracowników.

Michael dał upust swoim emocjom w bardziej radykalny sposób niż Mariah i przyjął poparcie od naszego prawnika Johna Cochrana i wielkiego Ala Sharptona, w proteście przeciwko Mottoli. Przedsięwzięcie rozszerzyło się i wkrótce usłyszałem, że dołączyli do nich tacy artyści, jak Celine Dion i Mark Anthony i zażądali wydania swoich sprawozdań finansowych.

W naszym biznesie było już wiele przypadków oszustwa w pobieraniu opłat i spodziewałem się tego problemu. Czekałem tylko na to, aż Michael sam się tym zajmie.

Jednocześnie doradca podatkowy Michaela doprowadził do tego, że audytor sprawdził stowarzyszenie przemysłu muzycznego RIAA, która jest jedyną organizacją kontrolującą ilość sprzedanych albumów w wytwórniach płytowych. Z powodu tego konfliktu interesów, Michael nie mógł być nigdy pewny, że go nie okłamują co do wyników sprzedaży.

Inny problem, któremu Michael się przeciwstawiał, to nepotyzm. Oczywiście, to najzwyklejsza rzecz w naszym biznesie, ale Mottola zachowywał się tak, jakby całe przedsiębiorstwo należało do niego, zamiast do Japończyków. Na przykład, Mottola zatrudnił swojego starego przyjaciela, Jerry'ego Greenberga, aby nadzorował wytwórnię płytową MJJ Michaela. Greenberg, z kolei, zatrudnił krewnych i przyjaciół.

Greenberg wcześniej pracował w Atlantic Records i był weteranem branży muzycznej. W końcu lat sześćdziesiątych wysłałem mu płytę demo Jackson 5, ale ją odrzucił, a ja mu tego nie wybaczyłem. Jednak dzięki Berry’emu Gordy, ma teraz swoją wartość.

Michael zaoferował także swojej siostrze Rebbie, kontrakt płytowy w swojej firmie, a prawnik Michaela zastanawiał się 11 miesięcy zanim odpowiedział na telefon jej prawnika i w końcu zaproponował jej standardowy kontrakt. Najlepszy singiel z albumu, "Fly away", piosenka napisana przez Michaela, nigdy nie pojawiła się na rynku, ponieważ Mottola, najwyraźniej nie chciał wydawać żadnych piosenek Michaela. Pozwolili, żeby album Rebbie umarł, zanim znalazł się w sprzedaży, Sony odmawiała też realizacji drugiego teledysku, czy też singla Rebbie.

To samo dotyczy innego zespołu, 3T, który również podpisał kontrakt z MJJ Michaela. Zespół ten składa się z trzech synów Tito, wyglądają świetnie i doskonale śpiewają. Na moje nieszczęście, prawie nie promowano ich w Stanach Zjednoczonych, a ich znakomite piosenki praktycznie nie były puszczane w radiu. Uważałem, że ludzie z wytwórni płytowej nie starali się tak, jakby mogli i to mnie niepokoiło.

W ostatnich latach Mottola odrzucał każdy album Michaela i żądał poprawiania, chociaż piosenki Michaela są wspaniałe i zasłużyły sobie na to, żeby szybko pojawić się na rynku. Zamiast tego, firma opóźniała wydanie każdego nowego albumu. Można było pomyśleć, że chcą doprowadzić go do kłopotów finansowych, żeby mieć dostęp do jego praw do piosenek Beatlesów i Sly & Family Stone, których wartość szacuje się na 1,3 mld dolarów. Co do zasady, prawa do piosenki ponownie wracają do gwiazdy, jeśli firma ich nie przejmie, ale Mottola po prostu je przywłaszczył. I miliony strat z piosenek, które nie dotarły do fanów, ponieważ trzeba je przegrać na inna taśmę, od dawna obciążają konto Michaela.

Przykładowo, cały koszt "Invincible", to około 30 milionów dolarów, ale myślę sobie: w Motown moi synowie nagrywali wokal w ciągu tygodnia i te przeboje nadal grają w radiu, więc nie mogą być takie złe. W każdym razie, Michael nie potrzebuje lat, żeby nagrać kilkanaście piosenek. Chodzi tylko o to, że inni chcą na nim zarobić.

To samo tyczy się także klipów wideo. One także kosztowały Michaela miliony, które później muszą wrócić do firmy, ponieważ firma najpierw zrekompensuje sobie straty, zanim on otrzyma czek.

Moim zdaniem, mój syn został oszukany przez swoją firmę. Opłaty są zbyt wysokie, a on już przed wydaniem albumu jest na takim minusie, że z trudnością może osiągnąć zysk.

To powinno być inaczej. Artysta musi być w stanie spłacić poniesione koszty i na koniec otrzymywać dochody ze swojej pracy. Reszta jest nieuczciwa.

Autor tłumaczenia: kato


Masz uwagi do tekstu? Podoba Ci się tłumaczenie? A może zauważyłeś błąd? Napisz!


Please leave following field blank:

Komentarze

03/08/17 18:22 ♥ Jolanta ♥
Joe jedno zasadnicze pytanie , czy Michael chciał trasy Thrillera ?