En Pl
Strona główna | Tablica | Hyde Park | O stronie

O sobie
I would like to be a great entertainer... I want peace for the world and I'd like to own my own mansion one day. Michael Jackson (1963) 5-letni Michael wymienia swoje trzy życzenia. Cytat pochodzi z książki "Michael Jackson in his own words" Catherine Dineen (rozdział 1: "Early days").
(źródło)
Chciałbym być świetnym artystą estradowym... Marzę o pokoju na świecie i chciałbym mieć kiedyś własną posiadłość. Michael Jackson (1963)
Autor tłumaczenia: nat
Hr Hr
When we came off the plane in [Dakar, Senegal] Africa, we were greeted by a long line of African dancers. Their drums and sounds filled the air with rhythm. I was going crazy, I was screaming. I said, 'All right!' They got the beat and they got the rhythm. (...) I was just so glad about the whole thing. 'This is it,' I said. 'This is where I come from. The origin...' Michael Jackson (1984) Ebony Interview, December 1984
(źródło)
Gdy wyszliśmy z samolotu w Afryce [Dakar, Senegal] byliśmy witani przez długi rząd afrykańskich tancerzy. Ich bębny i dźwięki wypełniły powietrze rytmem. Odchodziłem od zmysłów, krzyczałem. Powiedziałem: "W porządku!" Mają bit i mają rytm. "To jest to" - powiedziałem. - "To stąd pochodzę. Źródło..." Michael Jackson (1984)
Autor tłumaczenia: ioreta
Hr Hr
I've always wanted to be able to tell stories, stories that came from my soul. I'd like to sit by a fire and tell people stories - make them see pictures, make them cry and laugh, take them anywhere emotionally. I'd like to tell tales to move their souls and transform them. I've always wanted to be able to do that. I sometimes feel I could do it. Michael Jackson (1988) Moonwalk, 1988
(źródło)
Zawsze marzyłem o tym, żeby umieć opowiadać historie, które rodzą się w mojej duszy. Chciałem siadać czy kominku i opowiadać ludziom te historie - malować przed nimi obrazy, doprowadzać ich do śmiechu i do łez, w wyobraźni zabrać ich wszędzie. Chciałem poprzez te opowieści poruszać ich dusze i zmieniać je. Zawsze o tym marzyłem. Czasem wydaje mi się, że naprawdę potrafiłbym to robić. Michael Jackson (1988)
Autor tłumaczenia: anialim
Hr Hr
My childhood was completly taken away from me, there was no christmas, there was no birthday. It was not a normal childhood. No normal pleasure of childhood. Those were exchange for hard work, struggle, an pain. And ewentual material and professional succes. But as an auwful price, I cannot re-create that part of my life, nor would I change any part of my life. Hoewer, today when I create my music I feel like, an instrument of nature. I wonder what delight nature must feel, when we open our hearts and express our God-given talents Michael Jackson (1993) 35th Annual Grammy Awards 24 lutego 93' w Los Angeles, Kalifornia
(źródło)
Moje dzieciństwo zostało kompletnie mi zabrane, nie było świąt bożego narodzenia, nie było urodzin. To nie było normalne dzieciństwo. Żadnej przyjemność dzieciństwa. To wszystko zostało wymienione na ciężką pracę, zmagania, i ból. I ewentualnie materialny i profesjonalny sukces. Ale jak i okropną ceną, jest to, że nie mogę przetworzyć tej części mojego życia, ani czy zmieniłbym jakąś części mojego życia. Jednakże, dziś, kiedy tworzę moją muzykę czuję się jak instrument natury. Zastanawiam się, jaki zachwyt musi czuć natura, kiedy otwieramy nasze serca i wyrażamy dane nam nasze od Boga talenty. Michael Jackson (1993)
Autor tłumaczenia: dirty diana
Hr Hr
OK, number one. There, as I know of, there is no such thing as skin bleaching...I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin, it's something that I cannot help, OK? But, when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me...it's a problem for me, I can't control it. Michael Jackson (1993) O pogłoskach na temat wybielania skóry w wywiadzie z Ophrą Winfrey
(źródło)
Ok, po pierwsze. O ile mi wiadomo, nie ma czegoś takiego jak wybielanie skóry... Mam chorobę skóry, która niszczy pigmentację skóry, to coś na co nic nie mogę poradzić, OK? Ale kiedy ludzie wymyślają historie, że nie chce być kim jestem, to mnie rani... to jest dla mnie problem, nie mam na to wpływu. Michael Jackson (1993)
Autor tłumaczenia: Ola
Hr Hr
There hasn't been one thing that I have asked for that I didn't get. It is not materialistic. I am going to say something I have never said before and this is truth. I have no reason to lie to you and God knows I am telling the truth. I think all my success and fame, and I have wanted it, I have wanted it because I wanted to be loved. That's all. That's the real truth. I wanted people to love me, truly love me, because I never really felt loved. I said I know I have an ability. Maybe if I sharpened my craft, maybe people will love me more. I just wanted to be loved because I think it is very important to be loved and to tell people that you love them and to look in their eyes and say it. Michael Jackson (2001) Fragment z książki "The Michael Jackson Tapes" Rabbi'ego Shmuley Botech, Part 1 "Childhood, fame and Joe Jackson", rozdział: "A painful Blessing: All I wanted was to be loved"
(źródło)
Nie było takiej rzeczy, o którą bym prosił i jej nie otrzymał. Nie chodzi o rzeczy materialne. Powiem ci coś, czego nie mówiłem wcześniej i jest to prawda. Nie mam powodów, żeby kłamać i Bóg mi świadkiem, mówię prawdę. Myślę, że wszystkie moje sukcesy i sława, których pragnąłem - pragnąłem ich, bo chciałem być kochanym. To wszystko. To jest cała prawda. Chciałem, żeby ludzie mnie kochali, naprawdę mnie kochali, bo nigdy nie czułem tej miłości. Powiedziałem wiem, że mam zdolności. Może gdy będę pracował nad moimi umiejętnościami, ludzie pokochają mnie bardziej. Chciałem tylko być kochanym, bo myślę, że to bardzo ważne mieć tę świadomość i mówić innym, że się ich kocha, patrzeć w ich oczy i powtarzać to. Michael Jackson (2001)
Autor tłumaczenia: anialim
Hr Hr
(As an artist) I am like a lion. Nothing can hurt me. No one can harm me without my permission. I wouldn't let it bother me, even though I have been hurt and I have felt pain in the past, of course, I have been saved by a lot of that. Michael Jackson (2001) Odpowiedź na pytanie, czy "Czy żyjesz w strachu?". Fragment książki "The Michael Jackson Tapes" Rabbi'ego Shmuley Boteach, Part 3 "Fame in adulthood", rozdział "Fears"
(źródło)
(Jako artysta) jestem niczym lew. Nic nie może mnie zranić. Nikt nie może mnie skrzywdzić bez mojego pozwolenia. Nie pozwoliłbym, żeby mnie coś dotknęło, nawet jeśli cierpiałem i w przeszłości bolało mnie to, oczywiście, wiele mnie to nauczyło. Michael Jackson (2001)
Autor tłumaczenia: anialim
Hr Hr
I put a lot of mannequins in my room in the past, and I still have mannequins in my room, because I used to be very lonely, painfully lonely. You have no idea. I used to walk the streets looking for people to talk to. I'm talking about the height of one's career…. I would walk up to them, strangers, and say, "will you be my friend?" They'd go, "my god, Michael Jackson!" and that's not what I wanted. Michael Jackson (2003) Michael o samotności - tekst nie ukazał się w programie "Living with Michael Jackson"
(źródło)
Dawniej umieszczałem w moim pokoju wiele manekinów i wciąż je mam, ponieważ kiedyś byłem bardzo samotny, boleśnie samotny. Nawet nie masz pojęcia. Miałem w zwyczaju chodzić po ulicach i szukać ludzi do rozmowy. Mam na myśli okres, gdy byłem u szczytu kariery. Gdybym podszedł do kogoś zupełnie obcego i spytał, "zostaniesz moim przyjacielem?" on odpowiedziałby, "mój Boże, to Michael Jackson!" i to nie jest odpowiedź, której oczekiwałem. Michael Jackson (2003)
Autor tłumaczenia: Kelly
Hr Hr
I was veteran before I was a teenager. Michael Jackson Cytat pochodzi z książki "Michael Jackson in his own words" Catherine Dineen (rozdział 6: "Lifestyle, psychology & philosophy").
(źródło)
Byłem weteranem jeszcze zanim stałem się nastolatkiem. Michael Jackson
Autor tłumaczenia: nat
Hr Hr
I think my job is to make people happy through my music. But I do feel strange with people. All my life I've been treated differently from other people and it does make you shy. Michael Jackson Cytat pochodzi z książki "Michael Jackson in his own words" Catherine Dineen (rozdział 6: "Lifestyle, psychology & philosophy").
(źródło)
Myślę, że moim zadaniem jest uszczęśliwianie ludzi poprzez swoją muzykę. Ale wśród ludzi czuję się obco. Przez całe życie byłem traktowany inaczej niż inni i dlatego jestem nieśmiały. Michael Jackson
Autor tłumaczenia: nat
Hr Hr
I want to live in a world with peace and without hunger. A world where mankind knows no suffering. I believe I can help achieve that goal if I stay healthy in mind and body. I believe that if I live correctly I can live to be 150. Michael Jackson Cytat pochodzi z książki "Michael Jackson in his own words" Catherine Dineen (rozdział 6: "Lifestyle, psychology & philosophy").
(źródło)
Chciałbym żyć w świecie, na którym panuje pokój i nie ma głodu. W świecie, w którym ludzkość nie zna cierpienia. Wierzę, że mogę pomóc w osiągnięciu tego celu, jeżeli pozstanę zdrowy duchem i ciałem. Wierzę, że jeżeli będę żył dobrze, mogę dożyć 150 lat. Michael Jackson
Autor tłumaczenia: nat
Hr Hr